Facebook Twitter
 
     
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
     
 

لیست کشورها

دارندگان تابعیت کشور دومینیکا با پاسپورت خود میتوانند به 134 کشور دنیا بدون دریافت ویزا از سفارت کشور مبدا سفر کنند. برای سفر به بسیاری از این کشورها نیاز به دریافت هیچگونه ویزایی نیست و برای برخی از آنها ویزا در مرز ورودی کشور صادر میگردد. در جدول زیر میتوانید لیست این کشورها را ملاحظه نموده و نوع ویزا و میزان اقامت مجاز در آن کشور در هر بار سفر را ببینید.
 
ردیف نام کشور نوع ویزا مدت اقامت مجاز
1 Alderny بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
2 Anguilla بدون نیاز به ویزا تا 3 ماه
3 Antigua & Barbuda بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
4 Armenia ویزا در فرودگاه 120روز
5 Aruba بدون نیاز به ویزا تا 1 ماه
6 Azerbaijan ویزا در فرودگاه 30 روز
7 Bahamas بدون نیاز به ویزا نامحدود
8 Bahrain ویزا در فرودگاه 7 روز
9 Barbados بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
10 Belarus ویزا در فرودگاه 2 روز
11 Belgium ویزای ترانزیت 72 ساعت
12 Belize بدون نیاز به ویزا + ویزای ترانزیت تا 1 ماه
13 Bermuda بدون نیاز به ویزا 6 ماه
14 Bhutan توریست کارد 15 روز
15 Bonaire بدون نیاز به ویزا تا 1 ماه
16 Brunei ویزا در فرودگاه 72 ساعت
17 Burkina Faso ویزای ترانزیت 24 ساعت
18 Burundi ویزای فردوگاهی  
19 Cambodia ویزا در فرودگاه 30 روز
20 Cameron ویزا در فرودگاه 30 روز
21 Cape Verde Island ویزا در فرودکاه  
22 Cayman Islands بدون نیاز به ویزا 30 روز
23 Chad ویزای ترانزیت 48 ساعت
24 China ویزا در فرودگاه  
25 Colombia بدون نیاز به ویزا 90 روز
26 Comores Islands ویزا در فرودگاه  
27 Congo (Brazzaville) ویزا در فرودگاه 15 روز
28 Cook Islands بدون نیاز به ویزا 31 روز
29 Costa Rica بدون نیاز به ویزا 30 روز
30 Cuba بدون نیاز به ویزا 30 روز
31 Curacao بدون نیاز به ویزا تا 1 ماه
32 Denmark ویزا در فرودگاه 48 ساعت
33 Djibouti ویزا در فرودگاه 1 ماه
34 Dominica بدون نیاز به ویزا نامحدود
35 Dominican Republic توریست کارد 30 روز
36 Ducie & Oeno Island بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
37 Egypt ویزا در فرودگاه 30 روز
38 Eritrea ویزا در فرودگاه 1 ماه
39 Ethiopia ویزا در فرودگاه  
40 Fiji بدون نیاز به ویزا 4 ماه
41 France ویزای ترانزیت 3 روز
42 Gabon ویزای ترانزیت 24 ساعت
43 Gambia ویزا در فرودگاه تا 30 روز
44 Georgia ویزا در فرودگاه 30 روز
45 Gibraltar بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
46 Grenada بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
47 Guadeloupe بدون نیاز به ویزا 15 روز
48 Guernsey بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
49 Guyana بدون نیاز به ویزا 3 ماه
50 Haiti بدون نیاز به ویزا 3 ماه
51 Henderson بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
52 Henduras ویزای ترانزیت 48 ساعت
53 Hong Kong بدون نیاز به ویزا 3 ماه
54 Iran ویزای ترانزیت 48 ساعت
55 Ireland بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
56 Isle of Man بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
57 Isles des Saintes بدون نیاز به ویزا 15 روز
58 Jamaica بدون نیاز به ویزا نامحدود
59 Jersey بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
60 Jordan ویزا در فرودگاه تا 30 روز
61 Kenya ویزا در فرودگاه 3 ماه
62 Korea (Republic) بدون نیاز به ویزا 3 ماه
63 Kuwait ویزا در فرودگاه 1 ماه
64 Kyrgyzstan ویزا در فرودگاه 1 ماه
65 La Desirade بدون نیاز به ویزا 15 روز
66 Laos ویزا در فرودگاه 30 روز
67 Lesotho بدون نیاز به ویزا 14 روز
68 Liberia توریست کارد 15 روز
69 Liechtenstein بدون نیاز به ویزا 3 ماه
70 Luxembourg ویزای ترانزیت 72 ساعت
71 Macao بدون نیاز به ویزا 90 روز
72 Madagascar ویزا در فرودگاه 90 روز
73 Malawi بدون نیاز به ویزا 90 روز
74 Malaysia بدون نیاز به ویزا 2 ماه
75 Maldives ویزا در فرودگاه 30 روز
76 Malta بدون نیاز به ویزا 3 ماه
77 Marie Galante بدون نیاز به ویزا 15 روز
78 Martinique بدون نیاز به ویزا 15روز
79 Mauritius بدون نیاز به ویزا 60 روز
80 Micronesia بدون نیاز به ویزا 30 روز
81 Moldova ویزا در فرودگاه تا 3 ماه
82 Mongolia ویزا در فرودگاه  
83 Monserrat بدون نیاز به ویزا تا 3 ماه
84 Mozambique بدون نیاز به ویزا 30 روز
85 Nepal ویزا در فرودگاه تا 150 روز
86 Netherlands ویزای ترانزیت 72 ساعت
87 Nicaragua ویزای ترانزیت 24 ساعت
88 Nigeria ویزای ترانزیت 24 ساعت
89 Niue بدون نیاز به ویزا 30 روز
90 Oman ویزا در فرودگاه 1 ماه
91 Palau Islands ویزا در فرودگاه 30 روز
92 Panama توریست کارد 30 روز
93 Paraguay توریست کارد  
94 Peru بدون نیاز به ویزا 90 روز
95 Philippines بدون نیاز به ویزا 21 روز
96 Pitcairn بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
97 Portugal ویزای ترانزیت تا 5 روز
98 Romania ویزای ترانزیت 24 ساعت
99 Russian Federation ویزای ترانزیت 24 ساعت
100 Rwanda بدون نیاز به ویزا 30 روز
101 Saba بدون نیاز به ویزا 14 روز
102 Samoa (western) بدون نیاز به ویزا 60 روز
103 Sao Tome & Principe ویزا در فرودگاه 1 ماه
104 Sark بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
105 Serbia بدون نیاز به ویزا 90 روز
106 Seycheles ویزا در فرودگاه 1 ماه
107 Sierra Leone ویزا در فرودگاه 3 ماه
108 Singapore بدون نیاز به ویزا تا 3 ماه
109 Solomon Island ویزا در فرودگاه تا 3 ماه
110 St. Barthelemy بدون نیاز به ویزا 15 روز
111 St. Eustatius بدون نیاز به ویزا 14 روز
112 St. Helena بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
113 St. Kitts-Nevis بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
114 St. Lucia بدون نیاز به ویزا 6 هفته
115 St. Maarten بدون نیاز به ویزا 14 روز
116 St. Martin بدون نیاز به ویزا تا 1 ماه
117 St. Vincent بدون نیاز به ویزا 6 ماه
118 Suriname بدون نیاز به ویزا 120 روز
119 Syria ویزا در فرودگاه 1 ماه
120 Tanzania پاسپورت مسافر  
121 Thailand ویزا در فرودگاه 30 روز
122 Togo ویزا در فرودگاه 7 روز
123 Tonga ویزا در فرودگاه 31 روز
124 Trinidad & Tobago بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
125 Turkmenistan ویزا در فرودگاه 10 روز
126 Turks & Caicos Ils بدون نیاز به ویزا 30 روز
127 Tuvalu ویزا در فرودگاه 1 ماه
128 Uganda ویزا در فرودگاه 1 سال
129 United Arab Emirates ویزا در فرودگاه 30 روز
130 United Kingdom بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
131 Vanuatu بدون نیاز به ویزا 30 روز
132 Venezuela بدون نیاز به ویزا 90 روز
133 Virgin Islands (UK) بدون نیاز به ویزا تا 6 ماه
134 Zambia بدون نیاز به ویزا 90 روز
 
 
با تکمیل فرم زیر میتوانید اخبار مربوط به خدمات وب سایت و تابعیت کشور دومینیکا را از طریق پست الکترونیکی و پیامک دریافت نمایید.
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
تلفن همراه:
 

msc logo Dominica Logo
bishops logo

 
     
 
 

Copyright ® by MySecondCitizenship Group.

 

دومینیکا

،

دومنیکا

،

پاسپورت دومینیکا

،

پاسپورت دومنیکا

،

اقامت دومنیکا

،

اقامت دومینیکا

 ،

تابعیت دومنیکا

،

تابعیت دومینیکا

،

اخذ پاسپورت دومینیکا

،

اخذ پاسپورت دومنیکا

،

شهروندی دومنیکا

،

شهروندی دومینیکا

،

شهروندی اقتصادی دومنیکا

،

شهروندی اقتصادی دومینیکا

،

درباره دومنیکا

،

درباره دومینیکا

،

اقامت اروپا

،

پاسپورت اروپا

،

پاسپورت اروپایی

 ،

پاسپورت شنگن

 ،

پاسپورت انگلیس

،

پاسپورت انگلستان

،

پاسپورت دوم

 ،

پاسپورت

،

ویزای شنگن

،

ویزای اروپا

،

اخذ تابعیت دومنیکا

،

اخذ تابعیت دومینیکا

،

اقامت از طریق سرمایه گذاری

 ،

سفر با پاسپورت دومنیکا

،

سفر با پاسپورت دومینیکا

،

ثبت شرکت دومنیکا

،

ثبت شرکت دومینیکا

،

مزایای پاسپورت دومینیکا

،

مزایای پاسپورت دومنیکا

،

هزینه پاسپورت دومنیکا

،

هزینه پاسپورت دومینیکا

،

قیمت پاسپورت دومنیکا

،

قیمت پاسپورت دومینیکا

،

شهروندی دومنیکا

،

شهروندی دومینیکا

،

مزایای شهروندی دومینیکا

،

مزایای شهروندی دومنیکا

،

اخذ شهروندی دومنیکا

،

اخذ شهروندی دومینیکا

،

هزینه شهروندی دومنیکا

،

هرینه شهروندی دومینیکا

،

مزایای تابعیت دومنیکا

،

مزایای تابعیت دومینیکا

،

هزینه تابعیت دومنیکا

،

هزینه تابعیت دومینیکا

،

اقامت انگلیس

،

اقامت انگلستان

 ،

افامت آمریکا

،

اقامت کانادا

،

اقامت استرالیا

،

اقامت شنگن

،

اقامت مالتا

،

ویزای آمریکا

،

ویزای اروپا

،

پاسپورت سنت کیتس

 ،

اقامت سنت کیتس

 ،

پاسپورت سنت کیتس نویس

،

اقامت سنت کیتس نویس

 ،

هزینه پاسپورت سنت کیتس

،

مزایای پاسپورت سنت کیتس

،

اخذ پاسپورت سنت کیتس

،

قیمت پاسپورت سنت کیتس

 ،

شهروندی سنت کیتس

 ،

اخذ شهروندی سنت کیتس

 ،

قیمت شهروندی سنت کیتس

،

هزینه شهروندی سنت کیتس

،

dominica

 ,

dominica passport

 ,

dominica citizenship

 ,

second passport

 ,

second citizenship

 ,

dominica econimic citizenship program

 ,

dominica republic

 ,

dominica visa free

 ,